DĖMESIO! Menininkams primename, kad liko vos daugiau nei dvi savaitės pateikti paraiškas konkursui 2019 metų SAVIVALDYBĖS MENO STIPENDIJOMS GAUTI.
Nustatytos formos paraiškos su jose nurodytais priedais priimamos iki vasario 8 dienos.

Remiamos sritys: audiovizualiniai menai, dailė, fotografija, literatūra, muzika, teatras, kiti kūrybiniai darbai.
Stipendijos dydis ir trukmė: vienam projektui – iki 8 mėn. (mokama 500 Eur per mėn.).

Prioritetai:
• jaunieji (iki 35 m.) meno kūrėjai;
• projekto originalumas, inovatyvumas;
• kultūros ir meno kūrėjai, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).

Vertinimo kriterijai:
• meno kūrėjo ankstesnės veiklos rezultatai (jeigu buvo skirta stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai);
• projekto meninė ir kultūrinė vertė;
• projekto aktualumas ir svarba Panevėžio miestui;
• projekto rezultatai ir sklaidos apimtis.

Paraiškas galima atsiųsti paštu (Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys) arba pristatyti į Savivaldybės priimamąjį (4-oji darbo vieta).
Pridedami būtini priedai:
1. gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;
2. kūrybinės veiklos rezultatų pristatymas (ne daugiau kaip 5 lapai);
3. išsamus kūrybinio projekto pristatymas;
4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija;
5. studijų baigimo dokumentų kopija;
6. priklausymo meno kūrėjų organizacijoms arba meno kūrėjo statuso patvirtinimas. Jei pareiškėjas šio statuso neturi – dviejų meno kūrėjo statusą turinčių asmenų rekomendacijos (išskyrus teikiant literatūrinius kūrybinius projektus);
7. dviejų Lietuvos rašytojų sąjungos narių rekomendacijos (tik teikiant literatūros kūrybinį projektą).

Išsami informacija ir paraiškų formos – www.panevezys.lt – Konkursai. Informacija teikiama tel. 501 215, 501 246, el. paštu kultura@panevezys.lt