Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas

http://www.muziejai.lt/prev_vers/Informacija/Aktuali_redakcija.htm

 

Valstybės muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija

www.museums.lt/Teisiniai_aktai/RAAS-instrukcijos_nauja.doc

 

LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=207199

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

http://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/isakymai.html

.